Pridėti kainų pranešimą

Asmens duomenų tvarkymo principai

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau – Principai), aprašoma „Tavex“ asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šie Principai yra taikomi, jei klientas naudojasi, naudojosi arba planuoja naudotis „Tavex“ teikiamomis paslaugomis ar yra kitaip susijęs su „Tavex“ teikiamomis paslaugomis, įskaitant iki šių Principų įsigaliojimo su klientu sudarytus santykius.

Jei norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, susisiekite su „Tavex“ kaip nurodyta šių Principų 11 ir 12 punktuose.

TAVEX GDPR

1. Apibrėžimai

Klientas yra bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi arba ketina naudotis bet kuriomis „Tavex“ teikiamomis paslaugomis arba yra bet kuriuo kitu būdu su jomis susijęs. Klientas taip pat gali būti fizinis asmuo, kitaip susijęs su Paslaugų naudojimu, taip pat fizinis asmuo, turintis bet kokius santykius su „Tavex“, kurie buvo užmegzti iki šių Principų įsigaliojimo. Į Kliento apibrėžtį įtrauktini visų šiuose Principuose nurodytų kategorijų subjektai.

Asmens duomenys yra bet kokia su klientu tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi informacija.

Asmens duomenų tvarkymas – bet koks su asmens duomenimis susijęs atliekamas veiksmas arba veiksmų visuma (tarp jų – rinkimas, įrašymas / registravimas, saugojimas, keitimas, tvarkymas, prieigos suteikimas, užklausų teikimas, perdavimas, naudojimas, anonimiškumas, ištrynimas ir pan.). Veiksmai gali būti atliekami automatizuotomis priemonėmis arba be jų.

Asmens duomenų valdytojas yra bet kuris asmuo, kuris savarankiškai arba bendradarbiaudamas su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šiuose Principuose aprašytais atvejais Asmens duomenų valdytojas yra „Tavex“ (toliau – Asmens duomenų valdytojas).

„Tavex“ – SIA „Tavex“, įm. kodas 40003585673, reg. buveinės adresas: Elizabetes 21a-103, Ryga, Latvija. SIA „Tavex“ veikia turėdama Asmens duomenų valdytojo statusą. „Tavex“ struktūrinių padalinių Latvijoje sąrašas pateiktas svetainėje https://tavex.lv/musu-kontakti-latvija/.

„Tavex Group“ – finansų įstaiga AS „Tavid“ ir visi tiesiogiai bei netiesiogiai „Tavex“ kontroliuojami juridiniai asmenys (dukterinės įmonės).

Duomenų tvarkytojas – bet kuris asmuo, kuris Asmens duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, tarp jų – valstybės įstaiga ar kita institucija, kuriai „Tavex“ turi teisę atskleisti asmens duomenis. Duomenų gavėjų kategorijos įvardintos šiuose Principuose.

ES / EEE – Europos Sąjunga / Europos ekonominė erdvė.

Paslaugos yra bet kokios paslaugos, konsultacijos ir produktų prekyba, kuriuos „Tavex“ siūlo Klientui savo filialuose, svetainėse tavex.lv ir tavexdavanas.lv, telefonu, el. paštu, vaizdo įrašų srautu, socialiniuose tinkluose ar kitu kanalu, susijusiu su „Tavex“ teikiamomis paslaugomis ir prekėmis bei partnerių paslaugomis ir prekėmis.

Teisės aktai yra „Tavex“ taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su pinigų plovimo prevencija, ekonomine veikla, duomenų apsauga, mokesčiais, buhalterine apskaita, mokėjimo paslaugomis, draudimu, komercinėmis paslaptimis, finansine veikla, bet jais neapsiribojant.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Šiuose Principuose aprašyta, kaip „Tavex“ tvarko asmens duomenis. Išsamesnė asmens duomenų tvarkymo informacija gali būti aprašyta sutartyse, kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose ir „Tavex“ svetainėje tavex.lv/noteikumi/.

2.2. Remiantis galiojančiais teisės aktais, „Tavex“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos ir tvarkymo ar atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Tvarkydama asmens duomenis „Tavex“ nevykdo jokių neteisėtų veiksmų.

2.3. Asmens duomenims tvarkyti „Tavex“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais „Tavex“ imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai tvarkytų asmens duomenis pagal „Tavex“ nurodymus ir laikytųsi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ir reikalauja įgyvendinti tinkamas saugumo priemones.

3. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys gali būti renkami tiek tiesiogiai iš kliento, tiek netiesiogiai klientui naudojantis paslaugomis, tiek iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų ir privačių registrų arba duomenų bazių, arba trečiųjų šalių.

„Tavex“ gali daryti vaizdo nuotraukas, įrašyti ​​vaizdo įrašus, išsaugoti el. pašto bendravimo istoriją ir kitais būdais dokumentuoti bendravimą su klientais. „Tavex“ renka ir tvarko daugiausia fizinių asmenų, kurie naudojasi arba ketina naudotis „Tavex“ paslaugomis, t. y. esamų ir potencialių klientų asmens duomenis. Teikdama paslaugą arba prieš ją teikdama „Tavex“ taip pat gali tvarkyti ir fizinių asmenų, kurie gali būti susiję su klientu, pavyzdžiui, teisėtų atstovų įgaliotų asmenų, sandorių šalių, kontaktinių asmenų, įpėdinių, pareiškėjų, agentų, mokėtojų duomenis, o taip pat fizinių asmenų, susijusių su „Tavex“ klientais – juridiniais asmenimis (įmonės valdyba, tikrieji naudos gavėjai, įgalioti asmenys ir t. t.), duomenis.

Dažniausiai, bet neapsiribojant, „Tavex“ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

Kategorija Tvarkomi šios kategorijos duomenys
Identifikavimo duomenys/Patikros duomenys Vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (pavyzdžiui, paso numeris, asmens tapatybės kortelės numeris ir jų kopijos)
Kontaktinė informacija Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas
Šeimos duomenys (tais atvejais, kai tokie duomenys, būtini sandoriams vykdyti, dažniausiai politikoje dalyvaujančių asmenų (PDA) atveju) Informacija apie kliento šeimą ir kitus susijusius asmenis.
Finansiniai duomenys Sandoriai, nuosavybės teisė, pajamos, turtas, pardavimo sutartys, pajamų šaltiniai; banko sąskaitos duomenys; duomenys apie kliento verslo patirtį, pavyzdžiui, duomenys apie ankstesnius kliento sandorius ir jų sudarymo patirtį.
Duomenys apie klientų tyrimus Pavyzdžiui, kliento sandorių stebėsenos, vykdomos „pažink savo klientą“ principu, duomenys, „Tavex“ tyrimų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu bei tarptautinių sankcijų laikymusi, rezultatai. Tokie tyrimai numato rinkti informaciją apie kliento sandorių tikslą, informaciją, ar klientas yra politikoje dalyvaujantis asmuo (PDA) ar su PDA susijęs asmuo, informaciją apie kliento gyvenamąją šalį, rinkti duomenis apie lėšų ir turto kilmę bei duomenis apie kliento verslo partnerius ir jų verslo veiklą.
Duomenys apie santykius su juridiniais asmenimis Duomenys, kuriuos pateikia klientas arba kuriuos „Tavex“ gauna iš viešų duomenų bazių ar trečiųjų šalių kaip paslaugų teikėjai. Duomenys, gauti vykdant teisės aktų numatytas pareigas.

 

Duomenys, gauti vykdant teisės aktų numatytas pareigas Pavyzdžiui, duomenys, kuriuos „Tavex“ privalo pateikti valdžios institucijų prašymu arba pagal prievolę, Duomenų kategorijos Klientų tyrimų duomenų apdorojimas.
Ryšio / sąveikos duomenys ir įrenginio duomenys Duomenys, gauti iš kliento siunčiamų pranešimų arba į juos įtraukti, susirašinėjant elektroniniu paštu, susisiekus su klientu telefonu arba klientui apsilankius viename iš „Tavex“ filialų.

Duomenys, renkami klientui naudojantis „Tavex“ svetaine.

Duomenys apie kliento gyvenamąją vietą Duomenys apie kliento gyvenamąją šalį, mokesčių mokėtojo statusą, pilietybę.
Su paslaugomis susiję duomenys Sudarytų sutarčių vykdymas ar nevykdymas, sudaryti sandoriai, mokėjimo būdų naudojimas, sudaryti ir atmesti sandoriai, paraiškos, prašymai ir skundai, palūkanos, paslaugų mokesčiai ir kita bendradarbiavimo patirtis.
Jautrūs duomenys Pavyzdžiui, duomenys apie kliento etninę kilmę ar sveikatos būklę. Tokius duomenis „Tavex“ tvarko tik gavusi kliento sutikimą.
Duomenys apie dalyvavimą akcijose ir „Tavex“ rengiamose rinkodaros kampanijose Pavyzdžiui, informacija apie dalyvavimą kampanijose ir (arba) gautus apdovanojimus. Informacija, susijusi su prizų įteikimu.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

4.1. Sandorių vykdymas
Sandorių vykdymas yra vienas iš pagrindinių teisinių pagrindų, paremtų TAVEX veikla Kliento asmens duomenų tvarkymas.

Toliau pateikiami keli duomenų tvarkymo tikslų pavyzdžiai:

 • Siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sandorį kliento pageidavimu bei sudaryti, vykdyti, palaikyti ir nutraukti sandorį ar dalykinius santykius su klientu.
 • Siekiant tvarkyti santykius su klientais bei suteikti, apsaugoti, stebėti ir administruoti prieigą prie paslaugų ir sandorių.
 • Siekiant vykdyti vidaus ir tarptautinius sandorius, įskaitant per finansines institucijas ir mokėjimo sistemas.
 • Siekiant patikrinti sudarytus sandorius ir jų duomenis. Tam tikrais atvejais „Tavex“ gali saugoti vaizdo įrašus įrodymo tikslais.

4.2. Teisinių įsipareigojimų vykdymas

TAVEX įsipareigoja vykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal Teisės aktus, tvarkyti Asmens duomenis, pavyzdžiui, šiais tikslais:

 • Siekiant išsiaiškinti ir patikrinti kliento tapatybę bei išsaugoti atnaujintus ir teisingus asmens duomenis, tikrinant ir papildant duomenis, naudojantis išorės ir vidaus informacijos ištekliais.
 • Siekiant užkirsti kelią galimam pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, jį aptikti, ištirti ir apie jį pranešti.
 • Siekiant aptikti, ištirti ir pranešti apie galimai įtartinus sandorius.
 • Siekiant perduoti asmens duomenis trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjams, sąskaitos informacijos teikimui ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugoms teikti.
 • Siekiant įvykdyti kitas teisines pareigas, remiantis teisės aktais.

4.3. Teisėti interesai

Tam tikri kliento asmens duomenų tvarkymo tikslai yra pagrįsti teisėtais „Tavex“ interesais, t. y. derinami su kliento, kaip duomenų subjekto, interesais ir teisėmis. Toliau pateikiami keli duomenų tvarkymo tikslų pavyzdžiai:

 • Suteikti klientui papildomas paslaugas, kurti suasmenintus pasiūlymus ir vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą įvairiais kanalais.
 • Plėtoti, tirti ir tobulinti „Tavex“ komercinę veiklą, paslaugas, kliento, kaip vartotojo, patirtį, didinti klientų pasitenkinimą ir lojalumą bei stiprinti „Tavex“ prekės ženklą, vykdyti apklausas, analizes, kaupti statistiką.
 • Organizuoti klientui loterijas, konkursus, kampanijas ir renginius.
 • Apsaugoti kliento ir (arba) „Tavex“ ir „Tavex“ darbuotojų interesus, įskaitant saugumą.
 • Užkirsti kelią netinkamam naudojimui, piktnaudžiavimui ar trukdymui naudotis paslaugomis, įskaitant sukčiavimo veiklą; šias veiklas ištirti ir riboti.
 • Užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir informacijos saugumą teikiant paslaugas bei tobulinti ir plėtoti „Tavex“ svetainę, technines sistemas ir IT infrastruktūrą, įskaitant „Tavex“ skaitmeninės aplinkos testavimą.
 • Nustatyti, įgyvendinti ir ginti reikalavimo teises, nagrinėti pretenzijas ir saugoti šiam tikslui reikalingą informaciją.
 • Vykdyti vaizdo stebėjimą „Tavex“ filialuose ir taip užtikrinti klientų ir „Tavex“ darbuotojų saugumo priemones bei užtikrinti „TAVEX“ turto saugumą.

4.4. Sutikimas

Tam tikrais atvejais „Tavex“ reikalingas kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis, ir asmens duomenys tvarkomi tik gavus kliento sutikimą. Tokiais atvejais klientas bus atskirai informuojamas apie konkretų duomenų tvarkymo tikslą. Tuo atveju, jei klientas savo iniciatyva pateikia savo el. pašto duomenis, pavyzdžiui, norėdamas gauti „TAVEX“ pranešimus ir informaciją apie naujienas bei specialius pasiūlymus į savo el. paštą, toks asmens duomenų tvarkymas bus atliekamas gavus aiškų kliento sutikimą. Klientas bet kuriuo metu gali atšaukti sutikimą.

5. Slapukai

Savo svetainėje „Tavex“ naudoja slapukus. Naudojami slapukai ir informacija apie juos nurodyti „Tavex“ Slapukų politikoje, kurią galima rasti svetainėje: https://tavex.lt/taisykles-ir-politika/

6. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Profiliavimas – tai bet koks automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, naudojamas tam tikroms kliento asmeninėms savybėms įvertinti, visų pirma kliento rizikai analizuoti arba, pavyzdžiui, asmeniniams pasirinkimams ar interesams numatyti.

Profiliavimą „Tavex“ naudoja, pavyzdžiui, norėdama atlikti sandoriais pagrįstą analizę, kurti rinkodaros kampanijas ir sistemas. Profiliavimas grindžiamas teisėtais „Tavex“ interesais arba kliento sutikimu. Taip pat priimame automatizuotus sprendimus tokiuose procesuose, kaip klientų rizikos nustatymas ir valdymas bei sandorių stebėsena, remdamiesi teisiniais įsipareigojimais.

„Tavex“ svetainė naudoja profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą, siekdama pagerinti kliento naudojimosi paslaugomis patirtį, pavyzdžiui, naudojamame įrenginyje rodydama pritaikytas paslaugas ir parengdama klientui aktualius pasiūlymus.

Klientui sutikus, „Tavex“ gali tvarkyti asmens duomenis, siekdama teikti klientui pritaikytus paslaugų ir kainų pasiūlymus. Tokie pasiūlymai gali būti teikiami atsižvelgiant į kliento veiksmus, pavyzdžiui, teikiami specialūs pasiūlymai dėl dažniausiai „Tavex“ svetainėje kliento peržiūrimų prekių.

7. Stebėjimas vaizdo kameromis

Saugumo tikslais „Tavex“ savo filialuose ir prie filialų įėjimų naudoja vaizdo stebėjimo kameras. Stebėjimo kamerų veikimo zonos atitinkamai pažymėtos informaciniu ženklu, kuriame pateikiama informacija apie duomenų valdytoją ir duomenų tvarkymo tikslą. Asmens duomenys, kuriuos „Tavex“ tvarko vykdydama vaizdo stebėjimą savo filialuose ir šalia jų, apima vaizdus ir vaizdo įrašus.

„Tavex“ vaizdo stebėjimą vykdo remdamasi savo teisiniais interesais, siekdama užtikrinti „Tavex“ lankytojų, klientų, darbuotojų, patalpų ir turto saugumą; vaizdo stebėjimo priemonės padeda „Tavex“ ginti savo teisinius reikalavimus ir teisėtus interesus, nustatyti ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai. Vaizdo kamerų vaizdai su asmens duomenimis ir vaizdo įrašai perduodami atitinkamam duomenų gavėjui, jei įrašyta medžiaga reikalinga baudžiamajam tyrimui arba duomenų gavėjui, kuris „Tavex“ vardu prižiūri ir eksploatuoja vaizdo stebėjimo sistemas.

8. Asmens duomenų gavėjai

„Tavex“ gali perduoti kliento asmens duomenis duomenų gavėjams, kad šie galėtų teikti „Tavex“ paslaugas. Tokie duomenų gavėjai dažniausiai yra:

 • „Tavex Group“ atstovybės;
 • institucijos ir pareigūnai, pavyzdžiui, priežiūros institucijos, mokesčių institucijos, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, Notarų taryba, teismai, neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijos;
 • trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjai, jeigu „Tavex“ turi teisinę ir (arba) sutartinę prievolę suteikti tokiems asmenims prieigą prie kliento asmens duomenų;
 • kredito ir finansų įstaigos, trečiosios šalys, dalyvaujančios vykdant prekybos sandorius, atsiskaitymus ir ataskaitų teikimą;
 • teisininkai konsultantai, auditoriai ar bet kurie kiti asmenys, teikiantys paslaugas „Tavex“;
 • informacinės sistemos, duomenų bazės ir registrai, pavyzdžiui, gyventojų registrai, komerciniai registrai, žemės registrai;
 • skolų išieškojimo paslaugų teikėjai, nemokumo administratoriai;
 • asmenys, užtikrinantys tinkamą kliento įsipareigojimų „Tavex“ vykdymą, pavyzdžiui, asmenys, kuriuos klientas nurodė kaip savo įgaliotus asmenis, pateikdamas notaro patvirtintą įgaliojimą;
 • kiti asmenys ir tiekėjai, susiję su paslaugų teikimu „Tavex“, tarp jų – vaizdo stebėjimo, IT, telekomunikacijų, prieglobos, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai.

Perduodamas kliento duomenis, „Tavex“ perduoda asmens duomenų tik tiek ir ne daugiau, nei būtina nurodytam tvarkymo tikslui pasiekti.

Duomenų gavėjai gali tvarkyti asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojai ir (arba) duomenų valdytojai. Duomenų gavėjui tvarkant kliento asmens duomenis kaip duomenų valdytojui, jis yra atsakingas už informacijos, susijusios su tokių asmens duomenų tvarkymu, teikimą duomenų subjektams. Jei klientas nori gauti informacijos apie duomenų gavėjo tvarkomus asmens duomenis, „Tavex“ rekomenduoja susisiekti su pačiu duomenų gavėju. Jei duomenų gavėjas asmens duomenis tvarko kaip duomenų tvarkytojas, atsakomybė už informacijos, susijusios su tokiu tvarkymu, teikimą, tenka „Tavex“.

9. Geografinė tvarkymo teritorija

Kliento asmens duomenys paprastai tvarkomi ES / EEE, tačiau tam tikrais atvejais gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas už ES / EEE ribų gali būti vykdomas, jei tam yra teisinis pagrindas ir viena iš tokių sąlygų:

 • už ES / EEE ribų esančioje šalyje, kurioje veikia duomenų gavėjas, remiantis ES Komisijos sprendimu, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis.
 • Duomenų valdytojas arba operatorius užtikrina tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, standartines ES sutarties sąlygas arba kitas patvirtintas taisykles, elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmus.
 • Numatytos išimtys leidžiamos tam tikromis situacijomis, pavyzdžiui, aiškaus kliento sutikimo atveju, su klientu sudarytos sutarties vykdymo atveju, sutarties sudarymo kliento interesais arba sudarytos sutarties vykdymo kliento interesais atvejais, teisėtų reikalavimų pagrindimo, vykdymo ar gynimo, reikšmingos viešojo intereso priežasčių atvejais.

Kliento pageidavimu jam gali būti pateikta išsamesnė informacija apie asmens duomenų perdavimą už ES / EEE šalių ribų.

10. Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo to, kokiu tikslu jie buvo gauti arba remiantis teisės aktais. „Tavex“ tvarkys asmens duomenis tol, kol tęsis verslo santykiai su klientu. Pasibaigus verslo santykiams, „Tavex“ saugos asmens duomenis iki maksimalaus saugojimo termino pabaigos, remiantis teisės aktais.

Tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi kliento duoto sutikimo pagrindu, asmens duomenys bus saugomi tol, kol galioja sutikimas. Gali būti taikomi kiti terminai, jei asmens duomenys tvarkomi teisėtais „Tavex“ interesais pagrįstais tikslais, pavyzdžiui, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti teisę į ieškinį. Visais atvejais „Tavex“ tvarko kuo mažiau asmens duomenų. Asmens duomenys, tvarkomi dėl „Tavex“ vykdomo vaizdo stebėjimo, bus saugomi ne ilgiau nei būtina ir ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo įrašymo dienos, nebent atsirastų kitas tvarkymo tikslas (pavyzdžiui, susijęs su baudžiamosios bylos tyrimu).

11. Duomenų subjekto teisės

Remiantis duomenų apsaugos teisės aktais, klientas turi duomenų subjekto teises, susijusias su „Tavex“ vykdomu asmens duomenų tvarkymu. Duomenų subjektas turi teisę:

 • gauti patvirtinimą, kad „Tavex“ tvarko kliento asmens duomenis ir, jei taip, juos pasiekti;
 • prašyti ištaisyti kliento asmens duomenis, jei jie yra netinkami, neišsamūs ar neteisingi;
 • reikalauti ištrinti kliento asmens duomenis;
 • apriboti kliento asmens duomenų tvarkymą;
 • prieštarauti kliento asmens duomenų tvarkymui, jei tvarkymas vyksta teisėtų „Tavex“ interesų pagrindu;
 • prieštarauti kliento asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • gauti kliento pateiktus ir sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu tvarkomus asmens duomenis struktūrizuota forma vienu iš dažniausiai naudojamų elektroninių formatų ir, esant galimybei, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė perkelti duomenis);
 • atšaukti sutikimą dėl kliento asmens duomenų tvarkymo;
 • reikalauti, kad nebūtų taikomas visiškai automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, jei tokio sprendimo priėmimas sukelia teisines pasekmes arba turi iš esmės panašų poveikį klientui; tokia teisė negalioja, jei sprendimo priėmimas yra būtinas sutarčiai su klientu sudaryti ar vykdyti, jei remiantis duomenų apsaugos teisės aktais, galima priimti sprendimą, arba jei klientas davė aiškų sutikimą.

Dažniausiai „Tavex“ tvarko informaciją, kurią sudarydamas sandorį pateikia klientas, dažniausiai klientas yra informuojamas apie duomenis, suteiktus „Tavex“, tačiau kai kuriuos asmens duomenis „Tavex“ gali tvarkyti, iš pradžių juos gavusi iš duomenų bazių.

Atsižvelgiant į didelį „Tavex“ apdorojamos informacijos kiekį, duomenų subjekto prašoma teikiant prašymą tvarkyti duomenis, kuo tiksliau nurodyti laikotarpį, tvarkymo veiksmus ar kitą informaciją, su kuria susijęs prašymas – tokiu būdu „Tavex“ galės kuo labiau sumažinti atsakymo parengimo laiką.

Klientas gali pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, pateikdamas „Tavex“ identifikuotą užklausą viename iš filialų, arba siųsdamas elektroniniu parašu pasirašytą užklausą el. paštu dpo@tavex.lv.

Atsakymas į duomenų subjekto užklausą bus pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo užklausos gavimo, tačiau esant poreikiui „Tavex“ gali pratęsti šį laikotarpį dar dviem mėnesiais.

Klientas gali keisti ar atnaujinti asmens duomenis, valdyti pasirinkimus (atšaukti sutikimus ir leidimus tvarkyti duomenis) filialuose.

Klientas gali pateikti skundą dėl „Tavex“ vykdomo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų inspekcijai, jei, kliento nuomone, jo asmens duomenų tvarkymu, remiantis duomenų apsaugos teisės aktais, pažeidžiami kliento interesai ir teisės.

12. Kontaktinė informacija

Klientas gali kreiptis į „Tavex“ kilus klausimams dėl sutikimo atšaukimo, užklausų, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir skundų, susijusių su asmens duomenų naudojimu.

„Tavex“ kontaktinė informacija pateikta „Tavex“ svetainėje: www.tavex.lt.

Paskirto duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija: dpo@tavex.lv arba adresu: Elizabetes 21a-103, Ryga, LV-1010, su nuoroda „Duomenų apsaugos specialistui“.

13. Principų galiojimas ir pakeitimai

„Tavex“ bet kuriuo metu gali vienašališkai keisti šiuos Principus pagal galiojančius teisės aktus, pranešusi klientui apie atitinkamus pakeitimus „Tavex“ filialuose, „Tavex“ svetainėje, el. paštu arba kitu būdu, pavyzdžiui, žiniasklaidoje, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pataisų įsigaliojimo.

Šie Principai parengti latvių kalba ir išversti į anglų bei rusų kalbas. Kilus lingvistiniams ar ar interpretavimo ginčams ir nesutarimams arba gavus pretenziją, teisinė pirmenybė teikiama tekstui latvių kalba.

Principai galioja nuo 2021 m. liepos 1 d., paskutinė jų versiją yra paskelbta „Tavex“ filialuose ir svetainės tinklalapyje „Taisyklės ir politiką“.